Podmínky účasti na workcampu

Smluvní podmínky účasti na workcampu

(po přečtení smluvních podmínek, najdeš dole tlačítko "S podmínkami účastni souhlasím", po jeho stisknutí se dostaneš na samotnou přihlášku)

 

 1. Smluvní podmínky jsou pro dobrovolníka žádajícího účast na workcampu závazné.
 2. Dobrovolník se zavazuje zaplatit za zprostředkování účasti na krátkodobém dobrovolnickém projektu účastnický poplatek v základní výši 1.700,- Kč na osobu. Pro studenty nabízíme slevu 300,- Kč, pro držitele karty EYCA 400,- Kč a pro členy Duhy 800,- Kč. Za každý další zahraniční krátkodobý projekt v daném roce dobrovolník zaplatí 900,- Kč (člen Duhy 600,- Kč). Jednotná cena za workcampy v ČR je 1.000,- Kč (člen Duhy 900,- Kč).
 3. Dobrovolník se seznámil se stornovacími poplatky.
 4. Zálohu dobrovolník zašle na účet sdružení Duha číslo 2500321766/2010, variabilní symbol je shodný s číslem přihlášky nebo ji zaplatí osobně v kanceláři Duhy. Zálohu dobrovolník zašle na účet sdružení Duha číslo 2500321766/2010, variabilní symbol je shodný s číslem přihlášky nebo ji zaplatí osobně v kanceláři Duhy.
 5. Dobrovolník souhlasí s tím, že informace uvedené v přihlášce budou použity pro aktualizaci databáze sdružení Duha. Sdružení Duha se zavazuje k ochraně informací před jejich zneužitím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vyhrazuje si právo uchovat informace po dobu následujících tří let. Osobní informace nebudou bez předchozího souhlasu poskytnuty třetí straně.
 6. Duha se zavazuje po obdržení účastnického poplatku zpracovat přihlášku, postoupit ji hostitelské partnerské organizaci v zahraničí, komunikovat s touto organizací a informovat dobrovolníka o přijetí resp. nepřijetí na projekt i o dalších skutečnostech důležitých pro jeho účast.V případě nepřijetí na žádný ze zvolených projektů má dobrovolník nárok na vrácení účastnického poplatku sníženého o administrativní poplatek 200,- Kč. Žádost o vrácení účastnického poplatku dobrovolník podá nejpozději do 30. 9. daného roku. Zároveň uveďte, jakým způsobem chcete poplatek vrátit a v případě bankovního převodu uveďte číslo Vašeho účtu. Zruší-li dobrovolník účast po umístění na jeden z vybraných projektů, je záloha nevratná.
 7. Dobrovolník souhlasí s podmínkami účasti podle popisu jednotlivých projektů. Přejímá odpovědnost za zařízení pojištění léčebných výloh v zahraničí po dobu trvání svého pobytu v zahraničí.
 8. Do přihlášky je možno vyplnit až 6 workcampů. Pokud není účastník ani na jeden přijat a má zájem vybrat si další workacmpy, je nutné si podat přihlášku novou.
 9. Pokud přihláška není komplet (není vyplněn kód, název, data campu a vlastní motivace), bude brána za neplatnou.
 10. Duha poskytne dobrovolníkovi potřebné detailní informace o projektu (workcampu), na který byl dobrovolník přijat (termín a místo konání projektu, náplň práce, kontakt na hostitelskou organizaci aj.) v tzv. infosheetu. Infosheet je sestavován hostitelskou organizací a Duha neručí za informace v něm obsažené. V případě zásadních změn týkajících se projektu má dobrovolník možnost vybrat si jiný projekt z aktuální nabídky. Infosheet dobrovolník obdrží před odjezdem na workcamp.
 11. Hostitelská organizace zajistí dobrovolníkovi stravu a ubytování po celou dobu konání projektu.
 12. K účasti na některých dobrovolnických projektech musí dobrovolník v souladu s požadavky hostitelské organizace, uvedenými v popisu projektu, předložit další dokumenty (např. motivační dopis, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotním stavu aj.). Bez těchto dokumentů Duha nemůže zajistit účast dobrovolníka na daném projektu.
 13. Dobrovolník, který odjíždí na  workcamp, je povinen se zúčastnit předodjezdového školení. Neúčast je možná pouze v případě vážného onemocnění.
 14. Zrušení účasti na workcampu bez dostatečného časového předstihu může vážně narušit jeho samotné konání. V případě zrušení své účasti je dobrovolník povinen oznámit své rozhodnutí sdružení Duha.

 

Zrušení účasti

Po úspěšném přijetí na jeden z vybraných workcampů a vyřízení všech formalit (potvrzení účasti, doplatek), lze zrušit účast jen z vážných důvodů. V tomto případě se na vrácení peněz váží následující pravidla:

 • 30 dnů před začátkem workcampu: 50% storno
 • 20 dnů před začátkem workcampu: 25% storno
 • 15-0 dnů před začátkem workcampu: storno podmínky se na tento případ nevztahují

 

Stornovací poplatky

 • V případě nepřijetí na žádný z vybraných workcampů, obdržím zpět 200 Kč ze zálohy. Zbylých 200 Kč pokryje výdaje sdružení Duha. O tuto vratnou zálohu je potřeba si napsat maximálně do 30.09.
 • Zruším-li účast po umístění na jeden z vybraných projektů, je záloha nevratná.

 

S podmínkami účasti souhlasím